Statuten

STATUTEN 2014 BELEGGINGSCLUB BULL’S EYE Society

Artikel 1

Per 1 maart 2007 wordt onder de benaming BELEGGINGSCLUB BULL’S EYE Society opgericht en officieel erkend bij de VFB (Vlaamse Federatie voor Beleggingsclubs), deze club zal beheerd worden onder de voorwaarden beschreven in volgende artikels.

Artikel 2 – Doel

De beleggingsclub wordt opgericht teneinde de leden in staat te stellen hun kennis en ervaring inzake beleggen uit te diepen. De beleggingsclub wordt tevens opgericht teneinde de gelden, welke voortkomen uit persoonlijke bijdragen van de leden, in onverdeeldheid te beleggen. Winsten op de portefeuilles zijn vanzelfsprekend het hoofddoel.

Artikel 3 – Duur & Verlenging

Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Leden die bij de verlenging van de duur van de onverdeeldheid wensen uit te treden, kunnen dit zonder inachtneming van de forfaitaire kosten bepaald in artikel 11.2. De waarde van het aandeel van het lid zal bepaald worden op de laatste dag van de periode van onverdeeldheid, rekening houdend met de forfaitaire verkoopkosten van de effecten in portefeuille zoals bepaald in artikel 10.2

Artikel 4 – Leden

 1. Slechts fysische personen kunnen lid worden van de club. De club omvat de oprichters, te weten zij die deze statuten ondertekenen, alsmede de personen die later zullen toegelaten worden.
 2. Echtparen kunnen niet als één lid beschouwd worden. Ze kunnen individueel lid worden, elk met eigen stemrecht en eigen bijdrage.
 3. Het lidmaatschap houdt geen aanspraak of enige vorm van schadeloosstelling in vanwege de beleggingsclub, bestuur of ander lid.

Artikel 5 – Nieuwe leden

 1. De opneming van een nieuw lid wordt vastgesteld door aanvaarding van zijn storting op de officiële clubrekening. Door deze storting verbindt het nieuwe lid zich ertoe de statuten van de beleggingsclub te eerbiedigen.

Artikel 6 – Bijdrage

De bijdrage wordt bij de ondertekening van de beleggingsclub als volgt samengesteld:

Voor alle leden:

 1. Een eenmalige bijdrage van 200 €, te storten op rekeningnummer “BE88 5870 5590 6041“ bij BinckBank met vermelding “559060 BULL’S EYE Society” in de mededeling.
 2. Een maandelijkse richtbijdrage van 25 €, te storten op rekeningnummer “BE88 5870 5590 6041“ bij BinckBank met vermelding “559060 BULL’S EYE Society” in de mededeling en dit vóór de laatste vrijdag van de maand.
 3. Een niet-terugvorderbare jaarlijkse administratieve bijdrage van 5 € ter dekking van de kosten voor werking en administratie, te storten op rekeningnummer “BE64 9796 5690 8152”, BIC code “ARSPBE22XXX” van de clubsecretaris.
 4. Een optionele niet-terugvorderbare jaarlijkse bijdrage voor het VFB, zoals vastgesteld door het VFB. De secretaris gaat de leden over de factuur van het VFB ten minste twee weken op voorhand inlichten en de stortingen centraliseren. 

Deze bijdragen kunnen slechts met instemming van twee derden van de leden gewijzigd worden.

Artikel 7 – Transacties & Portefeuillebeheer

 1. Transacties van de beleggingsclub gebeuren via de op haar naam geopende rekening bij BinckBank.
 2. Via e-mail of op een vergadering kan beslist worden om tot een beurstransactie over te gaan. Een voorstel kan worden gelanceerd door elk lid, mits dit aan de inhoudelijke vereisten van artikel 8.4 voldoet. Uitvoering van de beurstransactie gebeurt onder de voorwaarden van artikel 8.5 door de schatbewaarder of diens aangestelde vervanger.
 3. Alle leden verbinden er zich toe op regelmatige basis hun e-mail berichten te lezen. Bij afwezigheid van één van de leden kan door het afwezige lid een volmacht gegeven worden aan een ander lid.
 4. Bij een voorstel tot aankoop dienen volgende zaken gespecificeerd te worden: naam effect, notering, koers en volume, technische en fundamentele analyse, beleggingshorizon, limietkoersen (o.b.v. technische analyse), koersdoel.
 5. Tot uitvoering van de transactie wordt overgegaan indien:
  1. Binnen 24u na het voorstel tot transactie alle leden gereageerd hebben en een gewone meerderheid (50% + 1 stem) akkoord is met het geformuleerde voorstel. Indien alle leden gereageerd hebben op het voorstel en er wordt geen gewone meerderheid behaald, wordt het voorstel niet uitgevoerd.
  2. 24u na het voorstel tot transactie niet alle leden gereageerd hebben en onder deze een meerderheid van twee derden akkoord is met het geformuleerde voorstel. Indien geen twee derden van de leden gereageerd hebben of geen meerderheid van twee derden wordt behaald, wordt het voorstel niet uitgevoerd.
 6. De stemming over het al dan niet aankopen van een aandeel en de limieten, gebeurt openbaar.
  Indien een lid van de beleggingsclub tegen de aankoop van een aandeel is (of andere limieten wil), maakt hij zijn argumenten over aan alle andere leden. Op deze wijze wordt bijgedragen tot een meer bediscussieerde en overwogen aankoop van aandelen. Op basis van deze argumentatie kan elk lid binnen de 24u na de lancering van het aankoopvoorstel zijn mening herzien. Na deze 24u wordt de stemming afgesloten en wordt eventueel overgegaan tot de aankoop van het aandeel. Deze reflectieperiode van 24u geldt ook voor aandelen voorgesteld tijdens de maandelijkse vergadering.
 7. Ten allen tijde kan een voorstel tot wijziging van de limieten gedaan worden, waarbij dezelfde werkwijze als voor een gewone transactie gevolgd wordt; er wordt dus telkens een argumentatie voor de wijziging verwacht, er dient een gewone meerderheid binnen alle leden (of twee derden na 24u) gevonden te worden en er dient een anonieme bepaling van de limietkoersen te gebeuren.
 8. Als twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daartoe besluiten, kan een deel van het vermogen worden uitgekeerd aan de leden, het voorstel daartoe moet vooraf aan alle leden ter kennis worden gebracht.
 9. De inkomsten van de beleggingsclub uit bijdragen, dividenden en verkoop, worden geherinvesteerd, tenzij er op de maandelijkse vergadering of per mail anders beslist wordt en dit niet te doen
 10. Elke week wordt de portefeuillewaarde van de beleggingsclub berekend.

Artikel 8 – Vergaderingen

 1. De beleggingsclub vergadert maandelijks op de datum en plaats die in onderling overleg op de voorgaande vergadering wordt vastgelegd.
 2. De agenda van de vergadering omvat volgende punten:
  1. Welkomstwoord door de voorzitter(s),
  2. Analyse van de macro-economische situatie,
  3. Verslag van de schatbewaarder over de transacties en resultaten van de portefeuille,
  4. Verslag van de leden over hun studies, bevindingen en ingewonnen informatie en bespreking van de beurstoestand,
  5. Beslissingen aangaande beurstransacties (aankoop, verkoop, uitoefenbare rechten, dividenden, …),    
  6. Eventueel een beknopte theoretische uiteenzetting,
  7. Werkverdeling en vastleggen van de volgende vergadering.
 3. Een buitengewone vergadering moet bijeengeroepen worden op voorstel van het Bureau of op schriftelijke aanvraag aan de voorzitter door één derde van de leden. De bijeenroeping voor de buitengewone vergadering gebeurt schriftelijk met duidelijke opgave van redenen.

Artikel 9 – Stemmingen

 1. Elk lid heeft één stem
 2. Een afwezig lid kan schriftelijk een volmacht geven aan een aanwezig lid.
 3. Een aanwezig lid mag bij een stemming niet meer dan één opdracht gebruiken.
 4. Stemming over personen gebeurt schriftelijk en geheim.
 5. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitters beslissend.
 6. Alle niet vermelde beslissingen in deze statuten worden genomen bij gewone meerderheid.

Artikel 10 – Uittreding

 1. Elk lid blijft gebonden door de verplichtingen voortspruitend uit deze statuten, evenals door die welke de beleggingsclub later geldig heeft opgelegd en dit tot op het ogenblik van zijn ontslag, overlijden of ontbinding van de beleggingsclub.
 2. Ingeval van uittreding voor het einde van het boekjaar (zie Art. 3) moet dit schriftelijk aan de voorzitter worden bekendgemaakt. De uittreding moet dan op de eerstkomende vergadering worden bekendgemaakt aan de leden. Het uittredend lid zal na aftrek van de forfaitaire som van 5% voor kosten, in geld worden terugbetaald volgens het belang dat hij in de club bezit. Dat bedrag zal berekend worden volgens de waarde op de tweede maandelijkse vergadering na deze waarop het ontslag werd bekendgemaakt. Er zal rekening gehouden worden met het aandeel van het lid in de toekomstige verkoopkosten van de effecten in portefeuille.
 3. Elk lid kan op het einde van het boekjaar een uitbetaling tot 2000 € van zijn kapitaal opeisen zonder aftrek van de forfaitaire som van 5%. De wens tot terugbetaling moet schriftelijk drie maanden voor afloop van het boekjaar gekend gemaakt worden, dit zodat de club voldoende tijd heeft om het bedrag of via stortingen/dividenden of via verkoop van aandelen liquide te maken.
 4. Het overlijden van een lid maakt een einde aan zijn lidmaatschap. De erfgenamen zullen in speciën terugbetaald worden volgens het belang dat het overleden lid in de beleggingsclub bezit. Dat bedrag zal toegekend worden zonder rekening te houden met de forfaitaire som van 5% voor kosten. Elk lid dient ten einde de goede uitvoer van deze terugbetaling naam en coördinaten (telefoonnummer, adres, e-mailadres) van een contactpersoon op te geven, die bij overlijden van het lid kan gecontacteerd worden.

Andere redenen (geestelijk onvermogen, langdurige ziekte, andere …) waardoor het lid niet zelf meer kan beslissen, kunnen eveneens een reden zijn tot contactname met de contactpersoon en eventuele uitbetaling aan het lid, de erfgenamen of de wettelijke voogd.

 1. De club kan bij gewone meerderheid van stemmen ontslag geven aan:
  1. Zij die binnen de acht dagen geen gevolg geven aan een schrijven of e- mail van de voorzitter of schatbewaarder met oproep om achterstallige bijdragen te storten.
  2. Zij die zonder verwittiging op twee opeenvolgende vergaderingen afwezig blijven.
  3. In ieder geval kunnen de leden, ofwel bij eenparigheid van stemmen beslissen het deel van de ontslagnemende over te nemen door middel van betaling van een voor iedereen gelijke som ofwel bij meerderheid van stemmen de ontslagnemende toe te laten zijn deel aan een nieuw lid over te laten.

Artikel 11 – Bestuur

 
1. Het bestuur bestaat uit minimum 4 leden. Zij worden verkozen door de algemene vergadering voor een periode van 1 jaar. De uittredende bestuursleden kunnen herkiesbaar zijn, wanneer zij dit wensen.

 1. De kandidaturen voor het bestuur worden ten minste drie weken voor de algemene vergadering ingediend bij de voorzitter.
 2. Om verkozen te zijn dient een kandidaat ten minste de helft + één van de geldig uitgebrachte stemmen te behalen.
 3. Het bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris/webmaster en een penningmeester.
 4. Het bestuur kan maar geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
 5. Het bestuur bepaalt het algemeen beleid van de club en verwezenlijkt haar doelstellingen.
 6. Voor alle gevallen die niet geregeld zijn in de statuten beslist het bestuur.

Artikel 12 – Ontbinding

In geval van ontbinding van de beleggingsclub wordt het kapitaal onder de leden rechtmatig verdeeld, op een wijze die tijdens een daartoe bestemde vergadering bij eenvoudige meerderheid werd vastgesteld.

Artikel 13 – Wijziging van de statuten

 1. Wijziging van de statuten is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
  1. De voorgestelde wijziging moet vóór de vergadering aan alle leden worden medegedeeld.
  2. De wijziging moet door twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden worden goedgekeurd
  3. De goedgekeurde wijziging wordt bij het origineel document van de statuten gevoegd. De integrale tekst van de wijziging wordt in de notulen van de vergadering opgenomen.
  4. Deze statuten dienen jaarlijks herzien te worden op de laatste vergadering vóór het einde van het lopende boekjaar, of wanneer twee derden van de leden hierom vraagt.