Bijvoeging statuten – Clubstrategie

BIJVOEGING BIJ STATUTEN 2018 BELEGGINGSCLUB BULL’S EYE Society

Punt 1

Per 1 juli worden deze bepalingen bij de statuten van Bull’sEye Society toegevoegd en vanaf het boekjaar 2018 (beginnend op 1 juli) toegepast.  

Punt 2 – Doel

Deze bepalingen dienen de koop- en verkoopdiscipline voor aandelen van de clubportefeuille. Door deze discipline aan de statuten toe te voegen, wordt de clubstrategie beschermd en een gedisciplineerde toepassing van de afspraken gegarandeerd. 

Punt 3 – Duur & Verlenging

Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
Deze bepalingen worden ieder boekjaar (telkens lopende van 1 juli t.e.m. 30 juni) in de vergadering van juli samen met de statuten ter goedkeuring en ter verlenging aan de leden voorgelegd. 

Punt 4 – Type aandelen

De club maakt onderscheid in de door haar beheerde aandelen tussen “Core-aandelen” en “Satelliet-aandelen”. 

  1. Een Core-aandeel is een aandeel van een bedrijf, dat op lange termijn stijgende omzet, winst en duurzame groei kan aantonen. Core-aandelen zijn “buy & hold” aandelen.
  2. Een Satelliet-aandeel is elk ander aandeel dat geen Core-aandeel is. Satelliet-aandelen kunnen bijvoorbeeld aandelen van turn-around-bedrijven zijn, van tech-aandelen of van bedrijven waarvan de club een bovengemiddelde groei verwacht.

Punt 5 – Onderscheiding tussen Core- en Satelliet-aandelen

Een persoon die een aankoop van een aandeel voorstelt, geeft tijdens de introductie ook meteen advies indien hij/zij dit aandeel als “Core-” of “Satelliet-aandeel” beschouwt.  
Tijdens de vergadering van de beleggingsclub wordt dit advies gevolgd of veranderd en dit via stemming met eenvoudige meerderheid. 
Bij de online peiling, volgend op deze vergadering, wordt dit advies wederom gevolgd of veranderd via stemming met eenvoudige meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 

Punt 6 – Strategie Core-Aandelen

Een Core-aandeel wordt op voorstel van een lid gekocht zoals in de statuten in dit punt 6 wordt bepaald.
Core-aandelen worden gekocht als deze goedkoop zijn. Hiervoor dient de gemiddelde koers/cashflow-verhouding per aandeel van de (minimum) laatste 5 jaar bekeken te worden, waarbij de aankoopkoers niet boven dit gemiddelde mag liggen, tenzij er hiervoor een twee derde meerderheid gevonden wordt tijdens de vergadering van de beleggingsclub en de daaropvolgende online peiling.
Core-aandelen worden niet verkocht, tenzij dat het bedrijf naar satelliet-aandeel gedeclasseerd wordt. Bijkopen mag, indien de koers laag is (aankoopvoorwaarden: zie hierboven).
Core-aandelen mogen tot ‘Satelliet-aandelen’ gedeclasseerd worden indien twee derden van de stemmende leden hiermee akkoord gaan. Het voorstel tot declassering dient van één van de twee opvolgers van het aandeel te komen. 

Punt 7 – Strategie Satelliet-Aandelen

Een Satelliet-aandeel wordt op voorstel van een lid gekocht zoals in de statuten in dit Artikel 7 wordt bepaald.
Satelliet-aandelen worden van dichtbij opgevolgd. Een lid mag op elk moment een voorstel tot verkoop indienen volgens de bepalingen van Artikel 7.
Eveneens wordt bij een Satelliet-aandeel meteen een stop-loss-order op 15% onder de aankoopkoers geplaatst, dit om mogelijke verliezen te beperken.
Indien de koers van een Satelliet-aandeel met 15% gestegen is, wordt een trailing stop-loss-order geplaatst met 8% afstand tot de markt(koers).
Van deze bepalingen mag slechts afgeweken worden indien dit goedgekeurd werd door de vergadering van de beleggingsclub ten tijde van de introductie van het aandeel, via stemming met twee derde meerderheid en hierna bevestigd door de online peiling, wederom via stemming met twee derde meerderheid.  

Punt 8 – Uitvoering

De penningmeester van de beleggingsclub wordt door het bestuur gemachtigd om autonoom alle handelingen uit te voeren, als gevolg van, in overeenstemming met en ten behoeve van de bepalingen in voorgaande. In geval van problemen verwittigt de penningmeester het bestuur zodat een oplossing hiervoor gevonden kan worden of via stemming (via eenvoudige of via twee derde meerderheid, afhankelijk van de cases hierboven aangehaald) aan de clubleden kan voorgelegd worden.